Письмо в редакцию газеты «Бульвар Гордона» в ответ на очередную заказную клеветническую публикацию о Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Для начала обратимся к Конституции Украины:

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.

Цензура заборонена.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

...

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

...

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

...

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

Привожу здесь статьи из Конституции Украины, поскольку авторы статьи-предисловия к интервью Виктории ПреобРАженской в газете «Бульвар Гордона» №33 (433) от 13 августа 2013 года — Владимир Выглазов и Вячеслав Черкашин, судя по всему, не знакомы с украинским законодательством, хотя и работают журналистами.

Публикация в газете «Бульвар Гордона» интервью с Викторией ПреобРАженской должна была согласовываться в её финальном варианте с Автором интервью — Викторией ПреобРАженской. Ввиду того, что Она является также собственником интервью, как и журналистка, приславшая вопросы.

Ваша редакция не вправе, согласно действующему законодательству Украины, самостоятельно распоряжаться чужой интеллектуальной собственностью. Разрешение на публикацию должен дать каждый из соавторов, согласно Конституции и Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» №3792-12 в редакции 05.12.2012 г.

Часть 3-я статьи 13 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» устанавливает следующее:
«3. Співавторством є також авторське право на інтерв'ю.
Співавторами інтерв'ю є особа, яка дала інтерв'ю, та особа, яка його взяла.

Опублікування запису інтерв'ю допускається лише за згодою особи, яка дала інтерв'ю».

Пункт 4-й части 1-ой статьи 14 Закона устанавливает среди личных неимущественных прав автора право:
«4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора».

Текст интервью должен был идти в той редакции, которую вам передали от Автора интервью — Виктории ПреобРАженской, — с той же пунктуацией, с точно таким написанием имён собственных и со всеми особенностями авторской стилистики, полноты и целостности смысла, акцентов и всего текста. Как и дословное сохранение текста вопросов. Никто не вправе, согласно действующему законодательству, вносить правки в интервью, кроме того, кто его давал.

Далее, в предисловии к интервью допущены оскорбительные и грубые искажения действительности, порочащие Викторию ПреобРАженскую и всех Её последователей, оскорбляющие их человеческие и религиозные чувства.

Так, «Великое Белое Братство» «ЮСМАЛОС» называется оскорбительным пропагандистским ярлыком, придуманным нечистоплотными дилетантами и фашистами от спецслужб, запятнавшими себя заказными карательными противозаконными «спецоперациями» и пытками против верующих Великого Белого Братства.

Никогда «Великое Белое Братство» «ЮСМАЛОС» не было сектой. Никогда оно не было тоталитарной организацией. Никогда не было «деструктивной» организацией. Такое определение недопустимо не только с этической точки зрения, но и с юридической. Есть научные определения, юридические определения — организация, движение, общность. Есть официальное название — Новая Общность ПреобРАжённого Человечества «Великое Белое Братство» «ЮСМАЛОС». Остальное — оскорбительные выдумки, клеветнический заказ, целенаправленный клеветнический миф, призванный подвергнуть геноциду лучших представителей своего народа — ни в чём не повинных здравомыслящих и законопослушных граждан, отличающихся от обывательской массы своей честностью, чистотой, духовностью и безкорыстным служением своему народу, Родине и всему человечеству в деле утверждения и популяризации Культуры, Просвещения и Духовности.

В интервью речь идёт о Духовной Сфере, и не вправе ни редакторы, ни журналисты позволять себе оскорбительные высказывания, ярлыки в адрес духовных лиц, или искажения, коверкания духовных и сакральных имён, названий, понятий и терминов!

Духовная Сфера — запретная зона для вмешательств государства и обывателей. Это не политика. И вам это следовало знать.

Далее, в статье-предисловии утверждается, что Виктория ПреобРАженская якобы была инструктором райкома комсомола. Это — циничная ложь и ещё один из лживых клеветнических мифов, созданных по заказу подонков, отрабатывавших на «Великом Белом Братстве» «ЮСМАЛОС» технологии уничтожения инакомыслия.

По поводу публикации фактов биографии, касающихся личной семейной и частной жизни. Таким образом происходит вторжение в личную частную жизнь человека, нанесение ему морального ущерба, нарушение нормальных социальных связей человека клеветническими утверждениями, растиражированными в выпуске газеты. Биографию Виктории ПреобРАженской нужно было проверить и согласовать с Ней Самой, поскольку, подчёркиваю, это — её частная и семейная, а не публичная жизнь, и факты из частной личной жизни публиковать вы вправе лишь с Её согласия.

Клеветническим и оскорбительным является намёк-утверждение на то, что мотивы создания Матерью Мира Марией ДЭВИ ХРИСТОС Великого Белого Братства «ЮСМАЛОС» были меркантильными и заключались якобы в словах Рона Хаббарда, — это очередная грязная ложь и клевета. Нигде и никто не предъявил ни одного факта, подтверждающего эту гнусную ложь!

Также клеветническим является утверждение о том, что якобы в листовках Великого Белого Братства утверждалось о «конце света». Никогда ни в листовках, ни в других печатных материалах Великого Белого Братства, ни из уст Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, ни из уст Её последователей не произносилось и не могло произноситься утверждение о «конце света», поскольку все последователи Матери Мира знают, что эта фраза придумана тёмными силами, чтобы запугать людей. А Истина — в Вечности, Безсмертии и Победе Света, о которой знают и в которую верят все юсмалиане! Свет Вечен! А вот Страшный Суд и конец мира предсказаны в библейских пророчествах и пророчествах разных святых! Но никому и в голову сегодня не приходит запретить Библию и обвинить Исуса ХРИСТА и Его учеников в том, в чём обвиняют Матерь Мира и Её Великое Белое Братство. Впрочем, две тысячи лет назад как раз именно это и произошло, а Исуса ХРИСТА по сфабрикованному синедрионом обвинению подвергли осуждению и мученической казни — распятию! Мир же, по Пророчеству Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, ждёт ПреобРАжение и Торжество Света!

Прежде чем публиковать какие-либо факты, нужно их проверять, и проверять у первоисточника! А в предисловии реальных фактов практически нет, как нет и честности, а есть только заказные слухи! При этом подача материала, как и сама газета, претендует на какую-то глубину и серьёзность!

Предоставьте нам установленные судом факты, или юридически значимые документы, на основании которых вы утверждали весь этот лживый бред! — Так и окажется, что никаких документов и установленных фактов нет — есть только заказ травить народ Украины враньём и клеветой на Святость, чтобы, не дай Бог, этот народ не прозрел на свою Спасительницу — на Планетарного Духовного Учителя — Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС! Но придёт время, — и народ прозреет, а все хулители, клеветники и преследователи будут притянуты к ответу! И поверьте, ответят сполна!

А между тем, поданные вами слухи, лживые клеветнические «факты» и своеволие в искажении Авторского текста — оскорбительны и унижают достоинство Автора интервью и Её последователей. Как и предвзятость, и заангажированность авторов статьи-предисловия. Всё это является фактом грубейшего нарушения законодательства Украины.

Печально, что журналистика стала обслуживать интересы серой посредственности и откровенного зла, хотя её призвание — быть честной и утверждать идеалы высокой нравственности и культуры.

Не пристало журналистам опускаться до уровня заказной грязной стряпни, особенно когда речь идёт о явлениях в духовности и культуре! Хотя здесь, судя по всему, речь не о журналистах, а о пресмыкающихся зловредных писаках, патологических клеветниках и лжецах, ненавидящих наш народ и нашу Родину, и смыслом существования которых является отрабатывание денег за уничтожение духовной и культурной Украины и насаждение обывательской посредственности, бездуховности, страха в обществе.

Исходя из вышеизложенного и исходя из законодательства Украины, теперь вы обязаны опубликовать опровержение на клеветническую статью. А также вы обязаны на страницах газеты извиниться за эту клевету и искажение интервью, и дать это интервью полностью, либо дать ссылку на адрес полной версии этого интервью, размещённого на сайте «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС».

Алексей Светлицкий, юрист